Taśma DUCT Naprawcza 48mm 25m 48x25
  • Taśma DUCT Naprawcza 48mm 25m 48x25
  • Taśma DUCT Naprawcza 48mm 25m 48x25

Taśma DUCT Naprawcza 48mm 25m 48x25

8,99 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 8

Tama DUCT Naprawcza 48mm 25m

48mm x 25m

Tama naprawcza cechuje siê doskona³ymi parametrami, dziêki którym wietnie sprawdza siê zarówno do tymczasowych napraw, jak i do wielu innych zastosowañ.

Srebrna tama DUCT TAPE ma uniwersalny charakter, wyró¿nia j¹ wytrzyma³oæ, odpornoæ na zrywanie i dzia³anie szkodliwych czynników, du¿a elastycznoæ oraz dobra przyczepnoæ nawet do nierównych powierzchni.

Doskona³a tama wodoszczelna i izolacyjna.

Mo¿na j¹ przedzieraæ rêcznie, dziêki czemu jej aplikacja jest szybka i wygodna. Przy tym warto jednak pamiêtaæ, ¿e tamy naprawcze ju¿ po aplikacji s¹ odporne na zrywanie. Dziêki swoim w³aciwociom samoprzylepna tama DUCT TAPE nadaje siê do ró¿nego rodzaju napraw, uszczelniania oraz tymczasowego monta¿u.

Tama sprawdzi siê przede wszystkim do szybkich napraw ró¿nego rodzaju uszkodzeñ, pêkniêæ, rozerwañ materia³ów.

Tamy naprawcze DUCT TAPE przydadz¹ siê tak¿e do tymczasowego monta¿u, jako wsparcie w chwilowym przytrzymaniu elementów oraz do pakowania i ³¹czenia w wi¹zki. Mocna wodoodporna tama klej¹ca, któr¹ wykorzystasz do napraw elementów wykonanych z ró¿nego rodzaju materia³ów.

62f58f43d97215e1a7fcab892c9d2ec3.jpg
TA-DTS25-PLX
546 Przedmioty

12 innych produktów w tej samej kategorii: