Pianka montażowa TANIA PIANA 645ml BUDOWLANA
 • Pianka montażowa TANIA PIANA 645ml BUDOWLANA
 • Pianka montażowa TANIA PIANA 645ml BUDOWLANA

Pianka montażowa TANIA PIANA 645ml BUDOWLANA

23,82 zł
Brutto
Ilość
Poprzednia najniższa cena: 23

Pianka montażowa "TANIA PIANA" 645ml do pistoletu

 • Jednosk³adnikowa piana poliuretanowa, prepolimeryzowana mieszanina w aerozolu, która utwardza siê pod wp³ywem

  wilgoci z powietrza

 • Utwardzona piana jest dobrym izolatorem dwiêku i temperatury
 • Dobrze przylega do wiêkszoci materia³ów budowlanych, z wyj¹tkiem powierzchni teflonowych, polietylenu i powierzchni silikonowych.
 • Utwardzona piana jest wra¿liwa na promieniowanie UV i na bezporednie wiat³o s³oneczne
 • Temperatura stosowania wynosi od +5°C do +30°C
 • Piana monta¿owa wysokiej jakoci przeznaczona do zastosowañ profesjonalnych
 • Dok³adne dawkowanie pozwala na jej uniwersalne zastosowanie
 • Piankê mo¿na u¿ywaæ w temperaturze otoczenia od +5oC do +30oC
 • Ma doskona³¹ przyczepnoæ do wiêkszoci materia³ów budowlanych: betonu, ceg³y, tynku, drewna itp. z wyj¹tkiem polietylenu i silikonu

Zastosowanie:

 • Monta¿ i izolacja okablowania
 • Wype³nianie szczelin, otworów i pêkniêæ
 • Izolacja cieplna i akustyczna budynków oraz urz¹dzeñ do wentylacji i klimatyzacji
 • Do uszczelniania przestrzeni miêdzy ocie¿ami a montowanymi ocie¿nicami drzwiowymi i okiennymi
7e677bfbe750d3784e67a0234763e8c6.jpg

PIAM-PL-650-TP
200 Przedmioty

12 innych produktów w tej samej kategorii: